New Madrid Baptist Church
  • 1240 Scott Street
    New Madrid, Missouri  
  • 573-748-2596
  • 573-748-2697

  • Rev.
    Jeffrey Polk   •     Email   •     (573)521-6788
Sunday School
9:30 AM
Worship
10:30 AM
Sunday evening
6:00 PM
Sunday evening Youth
6:00 PM
Wednesday night
6:00 PM